બારડોલી નગરપાલિકા માં આપનું સ્વાગત છે


bardoli

About us

બારડોલી (અંગ્રેજી : Bardoli) દક્ષિણ ગુજરાતનું મહત્વનું શહેર છે. આ શહેર નગરપાલિકાનોદરજ્જો ધરાવે છે. બારડોલી બારડોલી તાલુકો,સુરત જિલ્લો, રાજ્ય ગુજરાત, દેશ ભારતમાંઆવેલું છે..


read more...

Recent Articles

News

15.08.2016 બારડોલી નગરપાલિકા માં આપનું સ્વાગત છે

.


read more...