ફોર્મ


ક્રમ

નામ

pdf

આકારણી પત્રક નમુના નંબર ૯.

pdf

એન.ઓ.સી નમુના નંબર ૨૩

pdf

જન્મ નમુના નંબર-૧૯.

pdf

ઝોનીંગ સર્ટીફ્રીકેટ નમુના નંબર ૧૮.

pdf

ડ્રેનેજ જોડાણ નમુના નંબર-5

pdf

મરણ નમુના નંબર-20

pdf

શોપ લાઇસન્સ નમુના નંબર ૧૬.

pdf

મિલકત ટ્રાન્સફર ફોર્મ.

pdf

પાણી બાબત ફોર્મ.

 


News

15.08.2016 બારડોલી નગરપાલિકા માં આપનું સ્વાગત છે

.


read more...